• 12/08/2021
Tôi đã đến đại lý bán nước Fresh Plus để nói chuyện trực tiếp với nhân viên về các sản phẩm nước.
Đội ngũ rất chuyên nghiệp và trả lời tất cả các câu hỏi của tôi.